معرفی آزمون

                                                                                     <<بسمه تعالی>>              نام آزمون:
                        

                    ارزیابی اهداف آموزشی پایه ششم ابتدایی

شرح آزمون:

این آزمون با هدف ارزیابی دانش آموز در سر فصل ها و زیر موضوع های دروس پایه ششم ابتدایی شامل قرآن و هدیه های آسمانی، ادبیات فارسی، ریاضی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی به صورت تستی و سه سوال تشریحی به صورت توصیفی برگزار می گردد. نتایج حاصل از این آزمون به صورت کارنامه ای کامل اعم از درصد هر درس و هدف آموزشی ،عملکرد دانش آموز نسبت به بالاترین و میانگین نمره آزمون، رتبه دانش آموز در کلاس، مدرسه، منطقه و استان، توصیف نمره (به صورت خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر)، نمودار رشد دانش آموز نسبت به آزمون های پیشین خود، نمونه پاسخ برگ دانش آموز در جهت اطلاع از چگونگی پاسخ دهی،نمودار ارزیابی اهداف دانش آموز و جدول توصیف ارزیابی سوالات تشریحی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

           گزارشات مدیریتی این آزمون کارنامه کاملی از وضعیت دانش آموز، دبیر ، مدرسه، منطقه و استان را ارایه می نماید. این گزارشات شامل سطوح های دسترسی مختلف می باشد که با توجه به اولویت ها، سطوح بالاتر به سطوح جزء، دسترسی خواهد داشت.

گزارشات مدیریتی مندرج در این بند شامل موارد ذیل می باشد:

الف) گزارش های مدیریتی آموزشگاه : کارنامه هر مدرسه اطلاعات کاملی از دانش آموزان هر مدرسه را به شرح ذیل در اختیار قرار می هد:

1.        لیست نمرات تک تک دروس و نمره کل و رتبه های کلیه دانش آموزان هر مدرسه به تفکیک کلاس به صورت توصیفی و براساس چک لیست

2.        میانگین نمرات تک تک دروس و نمره کل دانش آموزان هر مدرسه به تفکیک کلاس

3.        تجزیه و تحلیل نمرات دروس هر کلاس از هر مدرسه به صورت توصیفی و براساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

4.        تجزیه و تحلیل نمرات دروس هر مدرسه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

5.        درصد پاسخ به هر گزینه از هر سوال در هر کلاس از هر مدرسه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

6.        کارنامه فردی برای هر داوطلب به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

ب) گزارش های مدیریتی مناطق: کارنامه هر منطقه شامل اطلاعات مربوط به دانش آموزان آن منطقه/ ناحیه را به شرح ذیل در اختیار قرار می دهد:

1.      تجزیه و تحلیل نمرات دروس بر حسب جنسیت به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

2.      تجزیه و تحلیل نمرات دروس به تفکیک نوع آموزشگاه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

3.      تجزیه و تحلیل نمرات دروس به تفکیک شهر و روستا به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

4.      درصد پاسخ به هر گزینه در هر سوال در کل منطقه / ناحیه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

5.      لیست رتبه بندی آموزشگاه های منطقه / ناحیه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

6.      لیست رتبه بندی آموزشگاه های منطقه / ناحیه به تفکیک نوع آموزشگاه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات و سطح ارزشیابی

7.      لیست رتبه بندی آموزشگاه های منطقه / ناحیه در هر درس به تفکیک شهر و روستا به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات و سطوح ارزشیابی

8.      لیست رتبه بندی آموزشکاه های منطقه / ناحیه در هر درس در کل به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات به صورت توصیفی و بر اسا چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات و سطوح ارزشیابی

9.      لیست رتبه بندی و درصد دروس آموزشگاه های یک منطقه / ناحیه به تفکیک نوع آموزشگاه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

10.  لیست رتبه بندی و درصد دروس یک منطقه / ناحیه به تفکیک جنسیت

11.  نمودار مقایسه میانگین نمره آموزشگاه های یک منطقه / ناحیه در هر درس و در نمره کل به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

12.  نمودار توزیع نمره دانش آموزان یک منطقه / ناحیه در هر درس بر حسب درصد دانش آموزان

13.  تجزیه و تحلیل سوالات در یک منطقه / ناحیه به صورت توصیفی و بر اساس چک لیست و اهداف تعیین شده در طراحی سوالات

اطلاعات بیشتر و بودجه بندی های آزمون