دکتر شجاعی
ادبیات

رزومه :استاد فلاح
عربی

رزومه :استاد پتکی
عربی

رزومه :استاد جلالی
زبان انگلیسی

رزومه :

استاد سوداگری
زبان انگلیسی

رزومه :

استاد فروغی نیا
دین و زندگی

رزومه :

استاد سرکشیک زاده
فیزیک

رزومه :