مهندس رامین مولایی
ریاضی ، دیفرانسیل

رزومه :

مهندس بابک سادات
ریاضی تجربی

رزومه :

مهندس شعبانی
ریاضی تجربی

رزومه :مهندس بابایی
ریاضی تجربی

رزومه :

مهندس یحیوی
فیزیک

رزومه :

مهندس پاشایی
فیزیک

رزومه :

مهندس ظهرابی
فیزیک

رزومه :

مهندس بختیاری
هندسه و گسسته

رزومه :

مهندس سعیدی زاد
هندسه و گسسته

رزومه :